Kartavya Tyagi

Kartavya is a student of political science in Delhi University.